Акции и борсово търгуеми фондове

 • Искате да инвестирате свободните си средства 
 • Търсите надежден инвестиционен посредник.
 • Texim Bank е Вашият доверен  партньор.

Ние Ви предлагаме:

 • Достъп до Българска фондова борса – София АД
 • Достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Австралия и други

Условия

 • Открита сметка, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа по Вашият портфейл.
 • Сключен Договор за инвестиционно посредничество с Texim Bank.
 • Валиден LEI код

Необходими документи

 • Лична карта или паспорт на лицата, които представляват дружеството, както и на действителен собственик.
 • Изрично нотариално заверено пълномощно, ако сте пълномощник.
 • Учредителен акт.
 • При продажба е необходимо да представите Депозитарна разписка (за книжа търгувани на БФБ) или удостоверение за притежаване на финансови инструменти.

 

* В зависимост от типа дружество е възможно да се изискват други и/или допълнителни документи.

 

Информация съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Свържете се с нас